1. ALGEMEEN.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Van de Boel Corporate Insurance op declaratiebasis pensioenadviezen aan opdrachtgever worden verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. OVEREENKOMST.

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdrachtbevestiging en/of offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Van de Boel Corporate Insurance slechts na diens schriftelijke bevestiging.

2.2 Van de Boel Corporate Insurance behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3 Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

3. UITVOERING.

3.1 Van de Boel Corporate Insurance zal de opdracht met zorg uitvoeren en terzake te allen tijde schriftelijk adviseren, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Van de Boel Corporate Insurance het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits dit schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan honorarium zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden.

4. TERMIJNEN VOOR UITVOERING.

4.1 Alle door Van de Boel Corporate Insurance genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal Van de Boel Corporate Insurance opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

4.2 Mits dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen.

5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE.

5.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

6. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER.

6.1 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

6.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Van de Boel Corporate Insurance staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Van de Boel Corporate Insurance in rekening worden gebracht.

7. WIJZIGINGEN EN \”MEERWERK\”:

7.1 Van de Boel Corporate Insurance zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing der opdracht zal worden beïnvloed.

7.2 Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal Van de Boel Corporate Insurance opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

8. HONORARIUM EN BETALING.

8.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden.

8.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft Van de Boel Corporate Insurance het recht het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief dienovereenkomstig te verhogen, dit met een maximum van 5%.

8.3 Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW).

8.4 Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de opdrachtovereenkomst en de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever Van de Boel Corporate Insurance binnen 14 dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, direct in verzuim verkeren en vanaf dat moment over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Opdrachtgever zal via een aanmaning in gebreke worden gesteld. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium en van de eventuele gerechtelijke kosten.

8.6 Van de Boel Corporate Insurance zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

8.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan Van de Boel Corporate Insurance ook nadien nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Van de Boel Corporate Insurance de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

9. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING.

9.1 Van de Boel Corporate Insurance is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Van de Boel Corporate Insurance redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Van de Boel Corporate Insurance ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.

9.2 Van de Boel Corporate Insurance is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voorzover zij zelfstandige waarde hebben.

10. INSCHAKELING DERDEN.

10.1 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

11. AANSPRAKELIJKHEID.

11.1 Terzake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van Van de Boel Corporate Insurance voor door opdrachtgever geleden schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan het totaal bedongen honorarium voor het door Van de Boel Corporate Insurance verstrekte advies. Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.

11.2 Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in art. 4. is Van de Boel Corporate Insurance in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium. Van de Boel Corporate Insurance staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Van de Boel Corporate Insurance is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.

11.3 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voorzover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

11.4 Opdrachtgever zal Van de Boel Corporate Insurance vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van Van de Boel Corporate Insurance of door Van de Boel Corporate Insurance ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

12. VERVAL VAN RECHT.

12.1 Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens Van de Boel Corporate Insurance terzake schade ontstaan door eventuele Tekortkomingen en/of fouten van het Van de Boel Corporate Insurance bij de uitvoering van de overeenkomst.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

13.1 Alle overeenkomsten tussen Van de Boel Corporate Insurance en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.

13.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van Van de Boel Corporate Insurance dan wel van het arrondissement waar Van de Boel Corporate Insurance gevestigd is, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Van de Boel Corporate Insurance heeft echter het recht om een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde Rechter.

14. Van de Boel Corporate Insurance

is toegelaten door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12004415 en is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder aansluitnummer 300.001908.

15. WIJZIGING EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN.

15.1 Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.